College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters (afgekort CvK) is het financiële hart van de kerk. Wat de werkgroep precies doet, wie er zitting in heeft enzovoort, wordt door middel van onderstaande vragen toegelicht.

Wat is de functie van het CvK?

Het college van kerkrentmeesters beheert de financiën binnen de Protestantse Gemeente Oldehove-Niehove. Hiertoe stelt het college jaarlijks een begroting op en ziet zij toe op de inkomsten en uitgaven. Daarnaast heeft zij een adviesfunctie op financieel gebied richting het moderamen en de kerkenraad.

 Wie zijn de leden van het CvK?

Wat zijn de werkzaamheden van het CvK?

Wat is het bankrekeningnummer van de Protestantse Gemeente Oldehove-Niehove?

Wanneer legt het CvK verantwoording af aan de gemeente?

Hoe werkt het precies met collectebonnen?

Wanneer komen de leden van het CvK/of ondersteunende vrijwilligers bij u langs?

Wat houdt de Dankdagcollecte in? 

Wat houdt de Actie Kerkbalans in?

Wat zijn periodieke giften?

ANBI