Gemeente Oldehove - Niehove

Commissies:

Werkgroep Eredienst


'Geroepen door onze Heer komen wij als gemeente in de eredienst samen tot de lezing van de Heilige Schrift, de prediking van het evangelie, de bediening en viering van de Doop en het Avondmaal, de dienst van de lofzang en gebed en de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.
Ook kan de gemeente samenkomen tot dank- en gebedsdiensten, trouwdiensten en diensten van rouwdragen en gedenken.'
(Uit de Kerkorde, art. VII)


De eredienst staat altijd in het spanningsveld van traditie en vernieuwing. Zo is er de laatste decennia veel materiaal ontwikkeld rondom het liturgisch (kerkelijk) jaar, zijn de twee Dienstboeken - een proeve (Schrift, Maaltijd, Gebed) en (Leven, Zegen, Gemeenschap) tot stand gekomen, maar zijn er ook allerlei nieuwe ontwikkelingen gaande.


Bij het volgen van het kerkelijk jaar staat de zondagse eredienst in een jaarlijkse structuur van lezingen en gebeden. Uitgangspunt is het gedenken van Gods handelen met en voor mensen. Het middelpunt van dit kerkelijk jaar is Pasen: het feest van de opgestane Christus. De opbouw van het jaar is: kerstkring (tijd van Advent, viering van Kerst en de tijd van Epifanie), paaskring (voorvasten, veertigdagentijd, stille week, Pasen, paastijd tot en met Pinksteren), zomertijd en herfsttijd.
Behalve in de zondagse eredienst kan het liturgisch jaar tot uitdrukking worden gebracht in bijvoorbeeld solidariteitsprojecten in de veertigdagentijd of projecten gericht op de geloofsopvoeding van kinderen en jongeren. De samenkomst van de gemeente vraagt om een goede voorbereiding waaraan de Werkgroep Eredienst haar medewerking verleent.


De werkgroep valt rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en is twee jaar geleden ontstaan uit de Commissie Bijzondere Diensten. Tijdens de maandelijkse kerkenraadsvergadering is er gelegenheid om voorstellen en opmerkingen van de werkgroep toe te lichten. Zo nodig vult de kerkenraad aan of geeft haar commentaar.
Om het liturgisch gebeuren binnen onze gemeente zo goed mogelijk te laten plaatsvinden, besteden we hier binnen de werkgroep veel aandacht aan.
Vragen als: Hoe wordt de orde van dienst 'opgebouwd', hoe kunnen we vernieuwend, en stimulerend bezig zijn, hoe kun je gemeenteleden betrekken bij de eredienst en andere kerkelijke activiteiten,worden uitvoerig besproken.
Belangrijk is te weten dat de eredienst gedragen moet worden door alle gemeenteleden; ouderen en jongeren. Niet alleen de predikant en de kerkenraad hebben een taak binnen de eredienst. Samen kerk zijn is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.
De werkgroep bestaat uit afgevaardigden van: Jeugdwerk, Kindernevendienst, ZWO, Preekvoorziening, Organisten, Predikanten, Kerkenraad e.a.
Belangrijk in deze samenwerking is de communicatielijnen zo kort mogelijk te laten zijn waar het gaat om afspraken en uitvoering van onze kerkelijke activiteiten.
Tijdens de vergadering worden knelpunten benoemd en kunnen direct afspraken worden gemaakt 'wie wat gaat doen'.
Toch kunnen sommige zaken altijd beter: we streven er dan ook naar, middels onze evaluaties, zaken die niet goed zijn gegaan in de toekomst te voorkomen en zo nodig te verbeteren.
De Werkgroep Eredienst staat open voor opmerkingen, ideeën en opbouwende kritiek.
Zo kunnen we met elkaar, als gemeente van Jezus Christus, ons geloof beleven en belijden.