Gegevens m.b.t. Diaconie PKN Oldehove - Niehove 2024

A. Algemene gegevens.

  1. A.Algemene gegevens.
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Oldehove
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer: 824139215
Website adres: www.pknoldehove.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Wilhelminastraat 20
Postcode: 9883 RB
Plaats: Oldehove
Postadres: Wengeweer 71
Postcode: 9883 PV
Plaats: Oldehove


De Protestantse gemeente te Oldehove is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ?een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ?. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).


De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiân, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieân en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de PKN Oldehove ? Niehove.


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiâle middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Gemeente Oldehove ? Niehove wil een geloofsgemeenschap zijn , die gericht is op de ontmoeting met Jezus Christus, de ontmoeting met elkaar en de ontmoeting met de omgeving. We willen dat zijn vanuit de volgende visie en missie:

Wij geloven dat God mensen aan Hem en elkaar wil verbinden, in een wereld waarin mensen aan zichzelf lijken overgeleverd. In navolging daarvan zien wij de gemeente als een plaats waar de band met God en elkaar realiteit wordt. Een huis dat plaats biedt aan jong en oud. Een huis met verschillende accenten en met ruimte voor elkaar. Een huis met open deuren. Een gemeente met een open houding naar haar omgeving, die duidelijk voor ogen heeft dat haar identiteit bepaald wordt door het verlossende Evangelie van Jezus Christus. Een plaats waar God mensen aan elkaar geeft om samen te leren en hun geloof en leven te verdiepen. Wij geloven dat de gemeente zo een plek is waar mensen groeien, in geloof, in relatie met God en in verbondenheid met elkaar.

Vanuit de Bijbel willen we een open gemeente zijn. Open naar elkaar, om van elkaar te leren en om ons samen te verdiepen in wat het betekent om gemeente van Jezus te zijn. We willen geãnspireerd door de Heilige Geest, ons geloof uitdragen en zo betrokken zijn op mensen, in onze gemeente, in ons dorp, maar ook op diegenen die zich elders in de wereld inzetten voor Gods koninkrijk. Nadrukkelijk willen we aandacht geven aan jeugd en jongeren, ons daarbij realiserend, dat andere leeftijdsgroepen niet van ons vervreemd mogen raken. We willen een gemeente zijn waar gastvrijheid en getuigenis daadwerkelijk handen en voeten krijgt. We willen een gemeenschap zijn waar wij en velen met ons geprikkeld en geãnspireerd worden door de boodschap van God en de navolging van Jezus Christus in het dagelijks leven.
De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben.

In het verleden richtten de diaconieân armenhuizen in voor mensen die buiten hun schuld dakloos waren. Ze speelde ook een rol bij het oprichten van protestantse ziekenhuizen. Tegenwoordig geven de diaconieân regelmatig aan hulpverleningsorganisaties. De diaconie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad.

Omkijken naar anderen, dat is wat Jezus ons wil leren.
En het maakt verschil en is erg waardevol om je geloof handen en voeten te geven.


In de praktijk zijn de taken van diakenen:
het onder de aandacht brengen en houden van allerlei onrecht
het besef van hulpvaardigheid gaande houden
geld inzamelen in de eredienst
bediening van het avondmaal
mensen in nood helpen, binnen en buiten de kerkelijke gemeente, in Nederland of in de wereld.
Als diaconie Oldehove ? Niehove besteden we actief aandacht aan
* ouderen, zieken en alleengaande en eenzame mensen d.m.v. gezellige morgen organiseren, kerst attentie verzorgen voor ouderen
* bloemengroet
* geluidsopname van kerkdienst brengen bij mensen die (tijdelijk) niet (meer) in de kerk kunnen komen
* collectegeld verdelen over diverse goede doelen
* bestemmingen voor speciale collectes bedenken bv. tijdens zomerperiode, ...
* kerstpakket voor gezinnen uit omgeving, die het financieel erg moeilijk hebben
* Paasgroeten actie voor gevangenen
Daarnaast kun je denken aan het in voorkomende gevallen praktische of financiâle hulp bieden aan
- vluchtelingen
- minder validen en zieken vervoeren van en naar de kerkdienst of het ziekenhuis
- advies en/of hulp bij psychische problemen en schulden
Kortom: een mens in nood laten we niet in de kou staan. Dat alles vraagt veel liefde, tijd en inzet.
Tevens zit je als diaken in de kerkenraad en beslist mee over bestuurlijke zaken van de kerk.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van onze gemeente is hier te lezen: beleidsplan 2023 - 2027

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers ? indien aanwezig - is geregeld in de ?Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland?. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiâle slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Op de website www.pknoldehove.nl vindt u een overzicht van onze actuele activiteiten.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuãteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 Oldehove-Niehove_PG_KRM_J2023_-_ANBI-overzicht_-_21-05-2024_17_00_48.pdf

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Middels collectes gehouden in de kerk wordt er geld bijeen gebracht ten behoeve van het diaconale werk van de diaconie PKN Gemeente Oldehove-Niehove.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.