In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door de Protestantse gemeente Oldehove-Niehove

A. Algemene gegevens

 

Naam ANBI:  Protestantse gemeente te Oldehove-Niehove
Telefoonnummer (facultatief):  0594-688343
RSIN/Fiscaal nummer:  823861764
Kamer van Koophandel nummer KVK 76454169
Website adres:  www.pknoldehove.nl
E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres:  Englumstraat 1
Postcode:  9883 PC
Plaats:  Oldehove

 

De Protestantse gemeente te Oldehove-Niehove is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven ?een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ?. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiân, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Oldehove-Niehove.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiâle middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Gemeente Oldehove ? Niehove wil een geloofsgemeenschap zijn , die gericht is op de ontmoeting met Jezus Christus, de ontmoeting met elkaar en de ontmoeting met de omgeving. We willen dat zijn vanuit de volgende visie en missie:

Wij geloven dat God mensen aan Hem en elkaar wil verbinden, in een wereld waarin mensen aan zichzelf lijken overgeleverd. In navolging daarvan zien wij de gemeente als een plaats waar de band met God en elkaar realiteit wordt. Een huis dat plaats biedt aan jong en oud. Een huis met verschillende accenten en met ruimte voor elkaar. Een huis met open deuren. Een gemeente met een open houding naar haar omgeving, die duidelijk voor ogen heeft dat haar identiteit bepaald wordt door het verlossende Evangelie van Jezus Christus. Een plaats waar God mensen aan elkaar geeft om samen te leren en hun geloof en leven te verdiepen. Wij geloven dat de gemeente zo een plek is waar mensen groeien, in geloof, in relatie met God en in verbondenheid met elkaar.

Vanuit de Bijbel willen we een open gemeente zijn. Open naar elkaar, om van elkaar te leren en om ons samen te verdiepen in wat het betekent om gemeente van Jezus te zijn. We willen geãnspireerd door de Heilige Geest, ons geloof uitdragen en zo betrokken zijn op mensen, in onze gemeente, in ons dorp, maar ook op diegenen die zich elders in de wereld inzetten voor Gods koninkrijk. Nadrukkelijk willen we aandacht geven aan jeugd en jongeren, ons daarbij realiserend, dat andere leeftijdsgroepen niet van ons vervreemd mogen raken. We willen een gemeente zijn waar gastvrijheid en getuigenis daadwerkelijk handen en voeten krijgt. We willen een gemeenschap zijn waar wij en velen met ons geprikkeld en geãnspireerd worden door de boodschap van God en de navolging van Jezus Christus in het dagelijks leven.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van onze gemeente vind u hier: beleidsplan 2023 - 2027

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ?Generale regeling rechtspositie predikanten?. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ? Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland?.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiâle slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De activiteiten en de verslagen daarvan zijn te vinden op de website van de gemeente www.pknoldehove.nl.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuãteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 Verkort overzicht begroting 2024

 Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
ANBI-format versie 15-12-14 4